Pasar – Dilbeekrand verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@dilbeekrand.be.

Verwerkingsdoeleinden

Pasar – Dilbeekrand verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van geregistreerde bezoekers voor bezoekersbeheer (o.a. gebruik van email adres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de bezoeker steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de geregistreerde bezoeker worden gedeeld met Pasar nationaal binnen de Europese Economische Ruimte;

Pasar – Dilbeekrand garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

  • De persoonsgegevens verwerkt voor bezoekersbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die de geregistreerde bezoeker zelf bepaald.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De geregistreerde bezoeker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de bezoeker gevraagd om:

  • -zelf de instellingen van zijn bezoekersaccount aan te passen; en/of
  • -een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dilbeekrand.be;

Direct marketing

Dilbeekrand voert geen direct marketing aciviteiten uit.

Klacht

De Bezoeker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).